W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Edukacja.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.edukacja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Edukacja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-05.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-06.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-05. Deklarację poddano ostatni raz przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-06. Deklarację przygotowano na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Ciborowski, adres poczty elektronicznej: edukacja.gov@ibe.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa

Parking

Możliwość skorzystania z bezpłatnego miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE.

Przed bramą wjazdową od ul. Tyszkiewicza jest dostępne miejsce oznaczone kopertą. Miejsce poza terenem Instytutu należy do strefy płatnego parkowania.

Wejście do budynku

Wejście na teren IBE dostępne jest przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej (należy skorzystać z domofonu). Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jednostopniowe podwyższenie z pochylnią z lewej strony, a przy wejściu – poręcz. Niezbędne jest skorzystanie z domofonu.

Instytut dysponuje platformą przyschodową kierującą od wejścia na poziom parteru, do holu głównego, gdzie zlokalizowana jest recepcja.

W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowana po prawej stronie od recepcji.

Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Goście instytutu mogą skorzystać z miejsc płatnego parkowania dostępnych na ul. Nowogrodzkiej.

Do budynku prowadzą drzwi otwierane lub obrotowe.

Aby wjechać wózkiem, należy poprosić ochronę/recepcję budynku o otworzenie obu skrzydeł drzwi.

Na 6. piętro, gdzie mieści się Instytut, można wjechać windą.

W budynku znajduje się częściowo dostępna toaleta.

Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Instytut Badań Edukacyjnych jest przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami. Wierzymy, że wszyscy mamy równe i pełne prawo do edukacji. W naszych działaniach urzeczywistniamy je każdego dnia.

Jesteśmy dla Ciebie dostępni.

{"register":{"columns":[]}}