W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Regulamin Mojego Internetowego Konta Edukacyjnego

(zwany dalej Regulaminem)

§ 1 

DEFINICJE

 1. Administrator Portalu – Instytut Badań Edukacyjnych.
 2. Administrator danych – Administratorami danych, w tym danych osobowych, w zakresie treści danych jest Minister Edukacji i Nauki.
 3. Konto – inaczej Moje Internetowe Konto Edukacyjne. Przestrzeń Użytkownika, w której prezentowane są informacje o jego wykształceniu.
 4. Węzeł Krajowy (WK) – Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). Jest to rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które umożliwia użytkownikowi systemu teleinformatycznego korzystającemu z usługi online uwierzytelnianie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem węzła transgranicznego, o którym mowa w tej ustawie.
 5. Portal – portal edukacji i nauki Edukacja.gov.pl, strona internetowa o charakterze informacyjnym poświęcona edukacji. Integralną częścią Portalu jest Konto.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. UE. L119/1.
 7. Użytkownik – właściciel Konta, osoba pełnoletnia.

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Konta na Portalu oraz korzystania z Konta.
 2. Korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Konto jest dostępne na portalu edukacji i nauki Edukacja.gov.pl. Polityka prywatności Portalu jest dostępna na stronie https://edukacja.gov.pl/web/gov/polityka-prywatnosci.

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:

 • urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • dowolna przeglądarka internetowa:
  • Chrome 109+ (or Chromium) [Opera/MS Edge*/Brave/etc.],
  • FireFox 109+ (or FireFox based),
  • MS Edge*,
  • Safari 13.1+,
  • * MS Edge chromium based versions from 109+;
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta:

 • w sposób zgodny z obowiązującym niniejszym Regulaminem; 
 • z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator Portalu nie odpowiada za:

 • szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika lub osób trzecich z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
 • jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do pobrania danych przez Portal, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta wynikające z nieodpowiedniego działania sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego, niezabezpieczenia go przez Użytkownika, korzystania z oprogramowania bez odpowiedniej licencji; 
 • za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Administratora Portalu.

§ 5

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE 

Za niedozwolone uznaje się wszelkie działania i zachowania Użytkownika, które mogłyby doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania lub naruszenia bezpieczeństwa Portalu, w tym:

 • zakładanie fikcyjnych Kont na Portalu;
 • próbę uzyskania dostępu do Konta przez osoby inne niż Użytkownik z wykorzystaniem danych, do których osoby te nie są uprawnione, np. identyfikatora Użytkownika;
 • próbę udostępniania Konta innym osobom z wykorzystaniem danych, do których nie jest się uprawnionym, np. identyfikatora Użytkownika;
 • próbę wygenerowania ruchu, który zagraża stabilności działania Portalu, w tym działania o charakterze DDoS;
 • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 6

AKTYWACJA KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do zawartości i funkcji Konta wymagana jest jego aktywacja.
 2. Użytkownik w celu aktywacji Konta loguje się na Portalu z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl), akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich osobowych.
 3. Klauzula informacyjna RODO dotycząca Konta jest dostępna na stronie https://edukacja.gov.pl/web/gov/rodo.
 4. Konto Użytkownika jest aktywowane automatycznie.

§ 7

 DEZAKTYWACJA KONTA

 1. W celu dezaktywacji konta Użytkownik wysyła na adres pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie e-mail o treści: Proszę o dezaktywację mojego konta MIKE na portalu Edukacja.gov.pl.
 2. Dezaktywacja Konta jest równoważna z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Użytkownika.

§ 8

 OBSŁUGA BŁĘDÓW I PROBLEMÓW

 1. Reklamacje związane ze funkcjonowaniem Konta Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Administratora Portalu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Użytkownika w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator Portalu uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu w związku ze zmianami w przepisach prawa, zmianami organizacyjnymi lub zmianami w funkcjonalności Portalu. Zmienione warunki Regulaminu obowiązywać będą od wskazanej daty, przy czym nowe teksty Regulaminu umieszczone zostaną na Koncie w ramach Portalu.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące działania Portalu Użytkownik może kierować na adres e-mail pomoc.edukacja.gov@ibe.edu.pl.

{"register":{"columns":[]}}